Ďalšie informácie o programe MINI Mobile Care.

Tu nájdete podrobnejšie informácie o programe MINI Mobile Care, ako aj všeobecné podmienky bezplatného krytia pre prípad nehody alebo poruchy.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PORUCHY.

Prvé, čo by ste mali pri poruche vozidla spraviť, je zatelefonovať na kontaktnú linku MINI Breakdown Hotline.

 

Vnútroštátna horúca linka: [domáce číslo – podľa trhu]1

 

Medzinárodná horúca linka: [medzinárodné číslo – uviesť podľa trhu]2

 

Tu budete musieť zadať informácie o vozidle, vašej presnej polohe, príčine a dôsledkoch poruchy (ak sú známe) a telefónne číslo, kde vás zastihneme. MINI sa už o zvyšok postará.

 

¹ [cena za hodinu] pri volaní z pevnej linky.

 

² Sadzby za volanie sa líšia v závislosti od domáceho telefónneho operátora.

PREPLATENIE NÁKLADOV.

Preplatiť môžeme iba náklady vopred dohodnuté cez program MINI Mobile Service.

 

Vo väčšine prípadov hradíme náklady na služby MINI Mobile Care priamo my. Ak však napriek tomu vzniknú nejaké výdavky priamo vám, preplatíme vám ich, čo najskôr to bude možné. Budeme na to však potrebovať originály príjmových dokladov alebo faktúr za poskytnuté služby (napr. odtiahnutie) spoločne s kópiou faktúry za opravu vozidla.

 

Ktoré náklady nie je možné preplatiť

 

−  Náklady, ktoré by boli vznikli aj za bežných podmienok, napr. výdavky na benzín, mýto atď.

 

−  Náklady nad rámec za hotel, napr. za stravu alebo minibar.

 

−  Akékoľvek náklady alebo straty, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku poruchy, napríklad stratu príjmu, rôzne poplatky za zrušenie, zmeškané stretnutia alebo podujatia (napr. prepadnuté vstupenky).

 

−  Náklady na opravu, náhradné diely a ďalšie materiály.

DESTINÁCIE, V KTORÝCH SA PROGRAM MINI MOBILE CARE UPLATŇUJE.

Program MINI Mobile Care pokrýva tieto krajiny:

 

Albánsko, Andora, Belgicko, Bosna and Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko (vrátane Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia

DEFINÍCIA PORUCHY

Porucha predstavuje zlyhanie vozidla, ktoré vám znemožní pokračovať v ceste.

OPRÁVNENIE NÁROKU NA SLUŽBY MINI MOBILE CARE.

Službu MINI Mobile Care je možné uplatniť, ak poruchu nespôsobil vodič alebo vonkajšie faktory. Výnimka: v prípade defektu poskytneme služby vo vyššie uvedenom rozsahu.

 

Službu MINI Mobile Care nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 

−  plánovaný servis, zvolávacie akcie alebo iné technické procedúry

−  nehody, krádeže alebo vandalizmus a z nich vyplývajúce škody 

−  škody spôsobené zámerným konaním alebo nedbanlivosťou 

−  škody spôsobené počas automobilových športových podujatí alebo tréningov na takéto podujatia, ktorých cieľom je dosiahnutie najvyššej možnej rýchlosti

−  škody spôsobené montážou dielov, ktoré neboli schválené výrobcom, alebo úpravami vykonanými spôsobom, ktorý neschválil výrobca.

PLATNOSŤ PROGRAMU MINI MOBILE CARE.

MINI Mobile Care, to je dvojročný komplexný súbor služieb mobility pre nové automobily zaregistrované od 1. januára 2011 v súlade s platnými podmienkami záruky MINI Mobile Care.

 

Keď sa začne tretí rok vlastníctva vozidla, je už na vás, či záruku mobility MINI Mobile Care predĺžite alebo obnovíte – a to až na päť rokov. Pri každej výmene motorového oleja v autorizovanom servisnom centre MINI sa vaša záruka mobility MINI Mobile Care automaticky obnoví na ďalších 24 mesiacov, pričom nemôže prekročiť maximálnu dĺžku piatich rokov od prvej registrácie. Termín nasledujúcej výmeny motorového oleja určuje palubný počítač vozidla na základe toho, ako konkrétny vodič vozidlo používa (štýlu jazdy).

 

Keď vozidlo dosiahne vek šesť rokov od dátumu prvej registrácie, získavate na základe každej výmeny motorového oleja v autorizovanom servisnom centre MINI nárok na bezplatnú asistenčnú službu v rámci programu MINI Service Mobile na ďalších 24 mesiacov, ktorú je možné predlžovať po celú dobu životnosti vozidla.

 

Pre všetky vozidlá zaregistrované 1. januára 2011 alebo neskôr je možné platnosť programu MINI Mobile Care obnoviť pri najbližšej výmene oleja.

 

Vykonávanie údržby a opráv* v neautorizovaných dielňach nemá vplyv na poskytovanie služieb v rámci záruky mobility MINI Mobile Care. Poskytovanie všetkých výhod programu MINI Mobile Care sa však ukončí v prípade, že k obmedzeniu mobility príde v dôsledku nedodržania intervalov kontroly alebo údržby stanovených výrobcom, prípadne v dôsledku toho, že neautorizovaná dielňa nevykonala úkony kontroly, údržby alebo iné opravy v súlade s pokynmi výrobcu.

 

*Vrátane ďalších výmen oleja, ak sa vyžadujú.