Nariadenie o digitálnych službách („DSA“).

V rozsahu, v akom BMW Slovenská republika s.r.o. („BMW“, „my“, „nás“, „naše“) ponúka na tejto webovej stránke sprostredkovateľské služby v zmysle čl. 3 písm. g) Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2022/2065 o digitálnych službách („DSA“), platia pre BMW nasledujúce informácie:

1) Kontaktné miesta pre komunikáciu v súvislosti s DSA (čl. 11 a 12 DSA)

Naše jednotné kontaktné miesto pre orgány členských štátov, Komisiu a výbor uvedený v čl. 61 DSA (čl. 11 ods. 1 DSA) a pre príjemcov našich služieb (čl. 12 ods. 1 DSA) je:

E-mail: dsa.sk@bmwroup.com

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky na +421 (2) 60 20 20 80

Môžete s nami komunikovať v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

2) Správy o transparentnosti (čl. 15 DSA)

Podľa čl. 15 ods. 1 DSA sme povinní raz ročne zverejňovať správy o transparentnosti o akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré sme uskutočnili. Takáto správa bude sprístupnená v príslušnom čase tu.

3) Mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení (čl. 16 DSA)

Podľa čl. 16 DSA budú mať jednotlivci alebo subjekty možnosť predkladať oznámenia o informáciách, ktoré považujú za nezákonné. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu dsa.sk@bmwroup.com. Ak si želáte predložiť takéto oznámenie, uveďte v ňom nasledujúce body:

1. dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo tvrdíte, že predmetné informácie sú nezákonným obsahom;

2. jasné uvedenie presnej elektronickej polohy týchto informácií, ako sú presná adresa alebo adresy URL, alebo v prípade potreby aj dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené druhu obsahu a konkrétneho druhu služby;

3. svoje meno a e-mailovú adresu (pokiaľ nejde o informácie, o ktorých sa domnievate, že sa týkajú trestného činu sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, kontaktovania detí na sexuálne účely alebo podnecovania, napomáhania, navádzania alebo pokusu o spáchanie takýchto trestných činov). V týchto prípadoch alebo v iných prípadoch, keď chcete predložiť oznámenie bez možnosti identifikácie, môžete kontaktovať online na www.speakupfeedback.eu/web/trust/sk. Prístupový kód: 67286.

4. vyhlásenie potvrdzujúce vašu dobrú vieru, že informácie a tvrdenia uvedené v oznámení sú presné a úplné.

Všetky oznámenia spracujeme včas, dôsledne, nesvojvoľne a objektívne; bez zbytočného odkladu oznámime jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý oznámenie predložil, naše rozhodnutie a uvedieme informácie o prostriedkoch nápravy prípadné. Zodpovedajúca smernica: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK-CS/TXT/?from=SK&uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1707406955949

4) Informácie o obmedzeniach obsahu v súvislosti s používaním služby (čl. 14 ods. 1 veta 3 DSA), o našom vnútornom systéme vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA)

Nižšie uvedené informácie týkajúce sa nášho vnútorného systému vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a možností mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA) sa vzťahujú len na príjemcov služieb spoločnosti BMW považovaných za „online platformy“ v zmysle DSA. Týmito platformami sú „Nové vozidlá“, „Jazdené vozidlá“, „MINI Online plánovanie termínu“.

Môžeme prijať určité reštriktívne rozhodnutia týkajúce sa obsahu alebo účtov príjemcov našich sprostredkovateľských služieb (vrátane jednotlivcov a subjektov prekladajúcich oznámenia) v zmysle DSA, ak sa domnievame, že príjemcovia porušili zákon alebo naše všeobecné obchodné podmienky používania príslušnej sprostredkovateľskej služby (ďalej len: „Obchodné podmienky“). Môžeme sa napríklad rozhodnúť (i) obmedziť alebo zablokovať viditeľnosť obsahu príjemcu, (ii) pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti našich služieb príjemcom, (iii) zablokovať alebo zrušiť konto príjemcu, (iv) obmedziť možnosť speňažovať obsah príjemcu alebo (v) odoprieť subjektom používanie ich online platforiem, ak tieto subjekty nedokážeme identifikovať (sledovať) podľa podmienok DSA. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že v nadväznosti na prijatie oznámenia príjemcom na základe obsahu, ktorý je potenciálne nezákonný alebo porušuje naše obchodné podmienky, nebudeme konať .

 • Vnútorný systém vybavovania sťažností:
  Ak príjemcovia našich služieb s takýmto rozhodnutím nesúhlasia, môžu podať sťažnosť proti rozhodnutiu BMW prostredníctvom nášho vnútorného systému vybavovania sťažností. Sťažnosti možno podávať bezplatne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu dsa.sk@bmwroup.com, do 6 mesiacov od informovania namietanom rozhodnutí. Ak na spracovanie sťažnosti budeme potrebovať ďalšie informácie, môžu naši zamestnanci kontaktovať sťažovateľov. Sťažnosti sa vybavujú včas, nediskriminačným spôsobom, dôsledne a nesvojvoľne pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Prijaté rozhodnutia budú bez zbytočného odkladu oznámené sťažovateľovi.
 • Mimosúdne riešenie sporov pred oprávnenými orgánmi mimosúdneho riešenia sporov:
  Na riešenie sporov súvisiacich s rozhodnutiami prijatými v rámci nášho vnútorného systému vybavovania sťažností existuje, okrem iných možností, možnosť požiadať o mimosúdne riešenie sporu pred tzv. certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov, ako je stanovené v čl. 21 DSA. Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov sú nestranné a nezávislé orgány, ktoré sú výslovne certifikované členskými štátmi EÚ a ktoré sú vďaka svojim kapacitám a odborným znalostiam schopné preskúmať im predložené spory. BMW bude s orgánom mimosúdneho riešenia sporov spolupracovať v súlade so zákonnými podmienkami.

  Spoločnosť BMW však nie je viazaná rozhodnutiami vydanými orgánom mimosúdneho riešenia sporov.

  Ďalšie podrobnosti o mimosúdnom riešení sporov budú oznámené príjemcom služby, v niektorých prípadoch spolu s rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať.

Vyššie uvedené informácie neobmedzujú práva príjemcov služieb vymáhať svoje nároky voči spoločnosti BMW pred príslušným súdom.

5) Opatrenia a ochrana proti zneužitiu (čl. 23 DSA)

Príjemcom služby, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah, pozastavíme poskytovanie našich služieb, a to na primeraný čas po vydaní predchádzajúceho varovania. Okrem toho po vydaní predchádzajúceho varovania na primeraný čas prerušíme spracúvanie oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení alebo interných systémov vybavovania sťažností jednotlivcami alebo subjektmi či sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené oznámenia a sťažnosti. Pri rozhodovaní o pozastavení služby budeme v každom jednotlivom prípade včas, dôsledne a objektívne posudzovať, či sa príjemca služby, jednotlivec, subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia, pričom zohľadníme všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vyplývajúce z nám dostupných informácií. Okolnosti – ktoré posúdime pri určovaní, či došlo k zneužitiu a aké by malo byť primerané trvanie pozastavenia – budú zahŕňať aspoň tieto okolnosti:

 1. absolútny počet položiek zjavne nezákonného obsahu, ktoré boli predložené v stanovenom časovom rámci;
 2. pomerný podiel vo vzťahu k celkovému počtu poskytnutých informácií alebo oznámení predložených v stanovenom časovom rámci;
 3. závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a povahy jeho dôsledkov;
 4. ak je možné ho identifikovať, úmysel príjemcu služby, jednotlivca, subjektu alebo sťažovateľa.

6) Získanie čestných vyhlásení

Spoločnosť BMW vynaloží maximálne úsilie, aby od všetkých obchodníkov, ktorí ponúkajú produkty a/alebo služby na online platformách prístupných na tejto webovej stránke, získala do 16. februára 2025, ich čestné vyhlásenia v súlade s čl. 30 ods. 1 e) DSA, v zmysle ktorého sa títo obchodníci zaväzujú ponúkať len produkty a služby, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami práva Únie. Predmetné čestné vyhlásenia sme obdržali od všetkých obchodníkov, ktorých prístup na tieto online platformy bol povolený od 17. februára 2024.